شهید سید جمال حسینی

والفجر 8 - فاو-24-11-1364-قطعه 53-رديف 92-شماره 1