شهید رضا امینی

عمليات بدر - شرق دجله - اسفند 1363