شهید کمال عابدینی

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.12.19 - قطعه 29 - رديف 74 - شماره 2