شهید نعمت خوشنودزاده

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.18 - قطعه 29 - رديف 82 - شماره 16