شهید موسی الرضا مهرابی

پدافندي - جزيره مجنون - 1365.3.4 - قطعه 53 - رديف 167 - شماره 3