شهید مهدی رضاعلی

بدر- شرق دجله - 19-12-1363-قطعه 53 - رديف 124- شماره 9