شهید منصور نعیمی

سيدالشهدا - فكه - 13-2-1365- گلزار شهداي ورامين