شهید محمد موافق

نصر 7 - سردشت - مورخ 1366.4.14 - قطعه 29 - رديف 1 - شماره 10