شهید محمد عیوقی

كربلاي يك - مهران - مورخ 1365.4.18 - قطعه 53 - رديف 139 - شماره 12