شهید محمد دمیرچی

سيدالشهدا - فكه - 13-2-1365-قطعه53-رديف 178- شماره 13