شهید محمد علی پاکدامن

بيت المقدس 6 - مائووت - مورخ 1367.2.26 - قطعه 27 - رديف 1 - شماره 16