شهید محمد حسین کاظمی

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.10