شهید محمد تقی خلج زمان آبادی

تك عراق - شلمچه - 5- 5 - 1367 - قطعه 27 - رديف 21 - شماره ج