شهید محسن درودی

بيت المقدس 2 - ماووت - مورخ 1366.10.25 - قطعه 29 - رديف 4 - شماره 7