شهید محسن تاجیک

پدافندي - جزيره مجنون - مورخ 1365.3.4 - قطعه 53 - رديف 168 - شماره 2