شهید مجتبی کرمی

پدافندي - جزيره مجنون - مورخ 1365.3.9 - قطعه 53 - رديف 134 - شماره 1