شهید قاسم محمد صادقی

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.10.19 - قطعه 26 - رديف 82 - شماره 50