شهید علی ضرغامی

سيدالشهداع - فكه - مورخ 1365.2.13 - قطعه 53 - رديف 171 - شماره 13