شهید علی اکبر حشمتی

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.10.21 - قطعه 53 - رديف 27 - شماره 16