شهید علی اصغر صادقی

بيت المقدس 2 - ماووت - مورخ 1366.10.25 - قطعه 26 - رديف 4 - شماره 8