شهید علی رضا عباسی

كربلاي 5 - شلمچه - 4-11-1365-قطعه 28 - رديف 92-شماره 1