شهید علیرضا صالحی

والفجر 8 - ام الرساس - مورخ 1364.11.26 - قطعه 53 - رديف 74 - شماره 9