شهید عبدالمتین مسعودی

سيدالشهدا ع - فكه - مورخ 1365.2.13 - قطعه 53 - رديف 177 - شماره 13