شهید صفر رحمتی

پدافندي - جزيره مجنون - مورخ 1365.3.6 - قطعه 53 - رديف 180 - شماره 7