شهید سعید تراب

تك عراق - شلمچه - مورخ 1367.2.5 - قطعه 29 - رديف 6 - شماره 8