شهید رضا داد خواه

سيدالشهدا - فكه - 13-2-1365-قطعه53-رديف 178- شماره 14