شهید رضا ترکمان

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.24 - قطعه 29 - رديف 39 - شماره 12