شهید رضا ایزدی

پدافندي - جزيره مجنون - 1365.3.4 - ورامين - گلزار شهدا