شهید حمیدرضا تفقدی

پدافندي - جزيره مجنون - 1365.3.4