شهید حسن سراینده

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.21 - قطعه 29 - رديف 91 - شماره 4