شهید جواد حاجی عسگری

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.10.19 - قطعه 53 - رديف 146 - شماره 1