شهید جواد احسانی

پدافندي - جزيره مجنون - 1365.3.4 - قطعه 53 - رديف 178 - شماره 9