شهید امیر سیاوش مطلع

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.12.14 - قطعه 29 - رديف 62 - شماره 10