شهید امیر آذرسرا

سيدالشهدا ع - فكه - مورخ 1365.2.13 - قطعه 28 - رديف 22 - شماره 42