شهید ابوالفضل قلی بیگلو

كربلاي يك - مهران - مورخ 1365.4.17 - قطعه 53 - رديف 130 - شماره 11