شهید ابوالفضل قربانی

پدافندي - جزيره مجنون - 5-3-1365-قطعه - 53 - رديف 156 - شماره 3