شهيد نجات ثابت

كربلاي 5 - شلمچه - 21-10-1365- قطعه 53 - رديف 28 - شماره 15