شهيد محمود طاهر افشار

مرصاد - اسلام آبادغرب - مورخ 1367.5.5. - قطعه 26 - رديف 87 - شماره 45