شهيد محمود سلطان محمدی

مرصاد - اسلام آبادغرب - مورخ 1367.5.5 - قطعه 40 - رديف 42 - شماره 2