شهيد محمود اکبری

مرصاد - اسلام آبادغرب - مورخ 1367.5.5 - قطعه 40 - رديف 32- شماره 10