شهيد محمد صالحی

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.18 - قطعه 29 - رديف 61- شماره 12