شهيد محمدرضا طاهری

مرصاد - اسلام آباد غرب - مورخ 1367.5.5 - قطعه 40 - رديف 43 - شماره 2