شهيد مجید طلا

مرصاد - اسلام آباد غرب - مورخ 1367.5.5. - قطعه 26 - رديف 89 - شماره 45