شهيد مجتبی محبی فر

مرصاد - اسلام آباد غرب - مورخ 1367.5.5 - قطعه 29 - رديف 131 - شماره 4