شهيد غلامعلی رجبی

مرصاد - اسلام آبادغرب - مورخ 1367.5.5 - قطعه 29 - رديف 6 - شماره 11