شهيد علی فخارنیا

مرصاد - اسلام آباد غرب - 6-5-1367-قطعه 53- رديف 125 - شماره 1