شهيد علی زجاجی

مرصاد - اسلام آبادغرب - مورخ 1367.5.5 - قطعه 26 - رديف 89 - شماره 45