شهيد علیرضا نجفی

بيت المقدس 7 - شلمچه - مورخ 1367.3.23 - قطعه 28 - رديف 127 - شماره 22