شهيد علیرضا شهبازیان

بيت المقدس 2 - ماووت - مورخ 1366.11.1 - قطعه 26 - ديف 84 - شماره 46