شهيد سید علی موحدی

مرصاد - اسلام آبادغرب - مورخ 1367.5.5 - قطعه 27 - رديف 34 - شماره ث